AIDS- Fondet

AIDS-Fondet og Ungegruppen

har med virkning fra den 1. februar 2005 stiftet et konsortium på grundlag af nedenstående

SAMARBEJDSAFTALE

§ 1 NAVN

Konsortiets navn er ‘Humor mod Aids’ (HUMA).

Intemationalt anvendes navnet ‘Humor against AIDS’.

Konsortiets hjemsted er København.

§ 2 FORMÅL

Formålet med HUMA er at udvikle og mobilisere en stærk og aktiv støtte – økonomisk og politisk – til bekæmpelse af hiv/aids blandt de, der er hårdest ramt i Danmark og internationalt. HUMA skal herunder øge vidensniveauet om hiv/aids hos den danske befolkning og beslutningstagere samt indsamle midler til projekt- og programindsatser på hiv/aids-området med særligt henblik på unge.

§ 3 DELTAGERE

Deltagerne i HUMA er AIDS-Fondet og Ungegruppen. Andre private organisationer kan optages i konsortiet. Optagelse af nye deltagere kræver enighed. Optagelsen besluttes på årsmødet.

AIDS-Fondet står for selve kampagnen, mens Ungegruppen især skal bidrage med viden om og kontakt til hiv-smittede unge.

§ 4 ÅRSMØDE

Årsmødet er HUMA’s øverste myndighed.

Årsmødets deltagere er ledeme eller tilsvarende, som kan tegne den deltagende organisation.

Hver organisation har én stemme.

Årsmødet gør status over det forløbne år på baggrund af en rapport om aktiviteteme samt et regnskab for den 1. april samt andre aktiviteter. Årsmødet godkender planer og økonomi for det kommende år, herunder hvilke projekter, der skal støttes med de indsamlede midler. Årsmødet nedsætter den styregruppe, som har ansvaret for det konkrete arbejde i HUMA.

Årsmødet holdes i sidste kvartal. AIDS-Fondet har ansvar for at indkalde og forberede årsmødet.

Der kan indkaldes til et ekstraordinært årsmøde såfremt dette skønnes nødvendigt eller hensigtsmæssigt.

Der skal afholdes ekstraordinært årsmøde hvis en af samarbejdets organisationer har misligholdt sine forpligtelser eller en organisation ønsker at forlade samarbejdet, jfr. § 8 og 9.

§ 5 ADMINISTRATION

Den daglige administration varetages af AIDS-Fondet.

§ 6 HÆFTELSE

De deltagende organisationer hæfter ved deres indskud alene. AIDS-Fondet er ansvarlig for at sikre reviderede regnskaber, som følger anerkendt regnskabs-skik, herunder at ingen har enkelt prokura.

Der kan kun indgås aftaler på vegne af HUMA hvis disse følger godkendte planer og budgetter.

§ 7 ØKONOMI

AIDS-Fondet betaler – evt. ved hjælp fra sponsorer – kampagneudgifterne.

Konsortiet indsamler midler

• fra offentligheden i Danmark;

• på enhver anden måde, der er i overensstemmelse med konsortiets formål som efter fradrag af kampagneudgifter uddeles til de projekter, som er udpeget på Årsmødet.

Konsortiet kan tillige optage betalende medlemmer.

§ 8 MISLIGHOLDELSE

Har en af deltagerne væsentligt misligholdt sine forpligtelser overfor konsortiet eller de øvrige deltagere kan hver af disse kræve samarbejdsaftalen med den pågældende organisation ophævet.

Årsmødet tager stilling til om et samarbejde skal ophøre. En ophævelse af samarbejdsaftalen med et medlem af konsortiet forudsætter enighed.

Som væsentlig misligholdelse betragtes udeblivelse med betaling af aftalte bidrag.

§ 9 UDMELDELSE & OPLØSNING

Vælger en organisation at melde sig ud af konsortiet skal det ske skriftligt til den anden part senest 6 måneder før effektuering af udmeldelsen.

Beslutning om opløsning af HUMA kan træffes på et Årsmøde, hvis et flertal af de stemmeberettigede stemmer for dette.

Ved opløsning af konsortiet tilhører de indestående værdier, varelager, immaterielle rettigheder etc. AIDS-Fondet, dog således at midler der er øremærket til bestemte formål forsat skal anvendes til disse formål.

København den 15. februar, 2009 Tiltrådt af:

Ungegruppen                                                    AIDS-Fondet

Tinne Laursen &                                              Henriette Laursen

Lotte Rodkjær